Oferta edukacyjna | Historia szkoły|

OFERTA EDUKACYJNA

  Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia to instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem. W szkole odbywają się zajęcia w zakresie nauki gry na następujących instrumentach:

  fortepian

  skrzypce

   wiolonczela

    gitara

  akordeon

  perkusja

  saksofon

  klarnet

  flet poprzeczny

  trąbka

O warunkach ubiegania się o przyjęcie do szkoły oraz o terminie przesłuchań proszę dowiadywać się telefonicznie. (095-76-32-945)

Historia szkoły

  W latach 1960-61 zaczęło działać w Strzelcech Krajeńskich Społeczne Ognisko Artystyczne. Zostało ono stworzone z inicjatywy Leopolda Wedlera, a powołane przez Wydział Kultury w Strzelcach Krajeńskich. Leopold Wedler był wówczas kierownikiem Wydziału Kultury i nauczycielem przedmiotów ścisłych w Szkole Podstawowej nr 1. Pierwsze egzaminy odbyły się w Baszcie. Pozytywnie zdały 103 osoby, zaś pierwszą siedzibą ogniska był budynek dzisiejszego Sądu Powiatowego. Kierownikiem Społecznego Ogniska Artystycznego (SOA) była pani Irena Langner z Gorzowa Wlkp.

  Od roku 1959 była zatrudniona w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wielkopolskim (specjalność: pianistyka, teoretyk). W latach 1960/61 kiedy to w Strzelcach Krajeńskich zaczęło kształtować się ognisko muzyczne - została ona dyrektorem. W roku szkolnym 1979/80 i 1980/81 zatrudniona była w PSM w Strzelcach Kraj. jako nauczycielka gry na fortepianie.

  Wraz z otwarciem ogniska muzycznego w Strzelcach Krajeńskich pojawiły się problemy ze znalezieniem nauczycieli z tego miasta, toteż większość z nich dojeżdżała z Gorzowa Wlkp. Nauczycielami byli wówczas : Maria Sujak, Janina Kaniewska, Eugeniusz Piątkowski, Teresa Spodko, Kazimiera Herman, pani Sycz (imienia nie ustalono) oraz Leontyna Borowska. Uczono głównie gry na mandolinie i na fortepianie, skrzypcach, gitarze, trąbce i akordeonie. Po roku pojawiły się problemy lokalowe i ognisko muzyczne zostało przeniesione do pomieszczeń obecnej Prokuratury Powiatowej przy ul. Gorzowkiej.

  W roku 1968 zmiana dyrektora przyniosła przeniesienie ogniska. Dyrektorem został Strzelczanin Kazimierz Kamiński, a zajęcia, już ostatecznie, przeniesiono do budynku baszty. Rok 1975 był rokiem przełomowym dla młodych strzeleckich muzyków i ich nauczycieli. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Artystycznego Ogniska Muzycznego Kazimierza Kamińskiego powstała w Strzelcach Krajeńskich Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Dnia 26 sierpnia 1975 roku dyrekcja PSM zawiadomiła, poprzez ogłoszenie w lokalnej gazecie, społeczność strzelecką, że egzaminy wstępne do szkoły obędą się dnia 29.08.1975 roku w szkolnej Sali koncertowej. Na pierwszy rok szkolny przyjęto 53 uczniów.

  Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, który nastąpił 1 września 1975 roku, o godzinie 16:00 wysłano zaproszenia do władz wojewódzkich i miejskich. Szkoła muzyczna miała zaszczyt gościć: Wojewodę, Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki. Władze miejscowe, dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania muzycznego. Szkoła została powołana do działania i uroczyście otwarta przez Dyrektora Wydziały Kultury i Sztuki mgr Edwarda Korbana, który na wstępie powiedział, że strzelecko-krajeńska szkoła jest pierwszym dzieckiem kultury nowego województwa.

  Dyrektor szkoły, mgr Tadeusz Rachlewicz, w auli szkoły muzycznej przywitał zebranych, życzył uczniom sukcesów w nauce, a nauczycielom zadowolenia z pracy w nowopowstałej szkole. Odczytał także i omówił zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 lutego 1975 roku w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1975/76. Na posiedzeniu rady Pedagogicznej w dniu 1 września 1975 roku dyrektor szkoły Tadeusz Rachlewicz odczytał zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania dotyczące działalności i programu nauczania w nowej szkole.

  Praca w szkole jak ustalono miała trwać od 1 września do 19 czerwca 1976 roku, zaś remont szkoły miał trwać do końca września. W toku ustalono, że główne założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły będą podlegały na umożliwieniu wszechstronnego rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży, utrzymywaniu stałej współpracy z rodzicami i wychowankami klas, zachowaniu bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły oraz w drodze do szkoły i ze szkoły.

  Zdecydowano również, że już w bieżącym roku szkolnym szkoła uczestniczyła będzie w Konkursie uczniów Grających na Instrumentach Dętych w Zielonej Górze oraz współorganizować będzie konkurs gry na gitarze klasycznej.

Pierwsi uczniowie

  Po egzaminach na pierwszy rok nauki 1975/76 przyjęto 53 uczniów. Ci, którzy wcześniej kształcili się w ognisku muzycznym i zdali bardzo dobrze egzamin wstępny zostali przyjęci do drugiej klasy działu młodzieżowego.

  Dzieci w dziale dziecięcym miały okazję uczyć się gry na skrzypcach i fortepianie. Większą popularnością cieszył się jednak fortepian. Aż 17 z 19 osób zdecydowało się na naukę na tym właśnie instrumencie. Pozostałe dwie wybrały skrzypce.

  Dział młodzieżowy podzielono na dwie grupy. W grupie pierwszej znalazło się ośmiu akordeonistów, siedmiu pianistów i dwóch skrzypków. Grupa druga, będąca jednocześnie druga klasą, składała się osób chcących się uczyć gry na instrumentach dętych w tym : dwóch na saksofonie, czterech na klarnecie, czterech na flecie i sześciu na trąbce. Pierwsza klasa młodzieżowa liczyła osiemnaście osób, druga szesnaście osób - razem trzydzieści cztery, grupa dziecięca dziewiętnaście osób, razem pięćdziesiąt trzy osoby.

Historia budynku PSM w Strzelcach Kraj.


  Zbudowana została w XV w. na miejscu starszej, prawdopodobnie kamiennej budowli. Stanowi element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego miasta. Usytuowana jest u wylotu dawnej ul. Młyńskiej (Am Miihlentor). Założona na planie prostokąta, murowana z cegły o układzie wendyjskim, cztero-kondygnacyjna. Posiada przejazd o ostrołukowym wykroju.

  Strona polna (zewnętrzna) bramy zaakcentowana jest ryzalitem z ostrołukową niszą, w której znajduje się prowadnica spuszczanej niegdyś brony. Północna ściana boczna zaopatrzona jest w wykusz latrynowy, spoczywający na dwóch granitowych kroksztynach. Szczyt bramy, powyżej miejsca, gdzie istniały kiedyś tzw. blanki (obecnie trzy małe okna) dekorowany jest sterczynami i ażurowymi wimpergami. Strona miejska ozdobiona jest wysokimi, tynkowanymi blendami.

  Wejście do fortalicji prowadziło schodami umieszczonymi w południowej, bocznej ścianie bramy. W przeszłości Brama Młyńska wyposażona była w dodatkowe urządzenia fortyfikacyjne, znacznie podnoszące obronność budowli. Bramę wzmacniała wysunięta w kierunku wschodnim szyja, zakończona okrągłym barbakanem. Urządzenia te zlikwidowano w 1736 r. W latach 1915 - 1917 dostawiono do bramy przybudówkę z czerwonej cegły.

  W bramie i przybudówce umieszczono zbiory ówczesnego muzeum regionalnego (Heimatmuseum). Po II wojnie światowej funkcjonowała tam restauracja. Po przeprowadzonym w latach 1967 - 1969 gruntownym remoncie miał tu swoją siedzibę Miejski, a następnie Powiatowy Dom Kultury. Obecnie kompleks użytkuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia.